Política de privadesa

Disposicions generals

Mitjançant la present, l’informem de que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat per DIALOGA, en qualitat de responsable del tractament. DIALOGA és la titular d’aquest lloc web i es troba domiciliada l’Avinguda del Fener, número 7, escala A, 4-1ª de la Parròquia d’Andorra la Vella (Principat d’Andorra) amb el número de registre de comerç 922962-Y. DIALOGA l’informa de que per a qualsevol qüestió relacionada amb la protecció de dades, vostè podrà posar-se en contacte amb el nostre Delegat de Protecció de Dades, tal i com recull l’apartat 3 lletra b) de la present Política de Privacitat.

Tots els serveis que s’ofereixen a través d’aquest lloc web per DIALOGA, només es poden dur a terme amb respecte a les previsions legals de la llei 3/2018, del 22 de març, de mediació. Si vostè vol subministrar les seves dades personals a través d’aquesta web haurà de ser major de 18 anys. En cas de que DIALOGA comprovi que, contravenint la norma esmentada, les dades personals han estat subministrades per un menor de 18 anys, es procedirà a la seva eliminació immediata.

A banda de l’anterior, no s’han de facilitar, a través d’aquest lloc web, dades personals de tercers diferents de l’interessat. No obstant això, en cas que això fos imprescindible per dur a terme la sol·licitud que justifiqui el subministrament de les dades personals, la persona que ho faci assumeix la responsabilitat d’informar prèviament al titular de les dades personals de tot el que preveu l’article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2026 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades( d’ara en endavant, “RGPD”) en les condicions establertes en l’esmentat precepte.

En cas que, per a poder efectuar degudament una sol·licitud, vostè hagi de facilitar dades personals de menors de 18 anys, vostè garanteix a DIALOGA que ho fa en la seva condició de pare, mare o tutor legal del menor titular de les referides dades, atorgant també el seu consentiment exprés per al tractament del les mateixes. En aquest cas, vostè haurà d’acreditar el parentiu o la tutela, mitjançant l’aportació d’un document oficial.

Fitxer declarat de conformitat amb la legislació andorrana prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

De conformitat amb el que estableix la Llei 15/2003, de 18 de desembre, qualificada de Protecció de dades personals (d’ara en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que qualsevol dada personal facilitada a DIALOGA passarà a formar part d’un fitxer de la titularitat d’aquesta entitat, degudament inscrit prop de l’Agència de Protecció de Dades del Principat d’Andorra.

Responsable del tractament de les seves dades personals, representant a la Unió Europea, i delegat de protecció de dades:

  1. El responsable del tractament de les dades és DIALOGA, quines dades d’identificació i de contacte es detallen en l’apartat 1 d’aquesta Política de Privacitat.
  2. El delegat de protecció de dades serà el Sr. Ramon TENA PERA, amb qui podrà contactar a través del número de telèfon +376 339 890 i adreça de correu electrònic info@dialoga.ad.

Finalitat i base jurídica del tractament de les dades

Mitjançant el formulari de contacte que DIALOGA posa a la seva disposició en aquest lloc es podran realitzar sol·licituds d’informació, consultes o reclamacions. Aquesta entitat recollirà i tractarà les seves dades personals amb la finalitat de poder gestionar la seva sol·licitud, així com per dur a terme tots els tràmits i/o procediments necessaris per donar curs a aquesta sol·licitud.

La base jurídica del tractament de les dades personals és el consentiment que vostè haurà manifestat en marcar la casella que es troba al costat de la frase “HE LLEGIT I ACCEPTO LA POLÍTICA DE PRIVADESA” que apareix en el formulari que DIALOGA posa a la seva disposició en aquest lloc web. El subministrament de les seves dades personals a través d’aquest formulari és, per tant, voluntari, si bé en cas de no facilitar les dades personals, no podria donar-se curs a la seva sol·licitud, consulta o reclamació. Aquest consentiment es pot revocar quan vostè ho desitgi, si bé, d’igual manera, tal revocació faria impossible continuar la tramitació de la seva sol·licitud, consulta o reclamació.

Termini de conservació de les dades personals

DIALOGA conservarà les seves dades personals fins que finalitzi la gestió d’informació, consulta o reclamació. En cas que hi hagi una legislació que obligui a DIALOGA a conservar les seves dades personals en relació amb aquesta sol·licitud per més temps, o en cas de que aquesta consideri que hagi de fer-ho per atendre eventuals reclamacions de la seva part, DIALOGA conservarà les seves dades personals durant el dit període addicional. Un cop finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

Drets amb relació a les seves dades de caràcter personal

En compliment de la LCPD, i els seus reglament de desenvolupament, DIALOGA l’informa que per exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa, vostè haurà d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic: info@dialoga.ad, a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o altre document nacional d’identitat.

D’altra banda, i de conformitat amb el RGPS, si vostè es troba a la Unió Europea, té dret a obtenir confirmació sobre si DIALOGA està tractant dades personals que li  concerneixin, o no, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides. Segons les condicions previstes en el RGPD, els interessats podran sol·licitar també la limitació del tractament de les seves dades personals o la seva portabilitat, en aquest cas DIALOGA només les conservarà per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els usuaris podran oposar-se al tractament de les seves dades personals. De fet, si vostè ha donat el seu consentiment per alguna finalitat especifica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això pugui afectar la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos DIALOGA deixarà de tramitar les dades personals o, si s’escau, deixarà de tramitar-les amb aquesta finalitat concreta, salvat per motius legítims, o l’exercici o defensa d’eventuals reclamacions.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, vostè tindrà dret a presentar una reclamació davant de l’Agència Andorrana de Protecció de Dades o de qualsevol autoritat de control de l’àmbit de la Unió Europea en matèria de protecció de dades.

Seguretat

DIALOGA li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i/o accés no autoritzat.

Canvis en la Política de Privacitat

Aquesta política de privacitat restarà subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En qualsevol cas, tota modificació d’aquesta  Política li serà degudament notificada per tal de que vostè quedi informat dels canvis produïts, i si s’escau, atorgar de nou el seu consentiment exprés als referits canvis.